Poskytované služby
 
Našim klientům nabízíme provádění komplexních služeb v oblastech odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochraně ovzduší a nakládání s chemickými látkami, zejména pomoc při vedení všech požadovaných evidencí, vyřízení všech potřebných povolení a zastoupení klientů při jednání s orgány státní správy v oblasti ekologie.
Ke každému klientovi však přistupujeme individuálně jak v otázce jeho technických a administrativních požadavků, tak v otázce cenové - je možné dohodnout jak dílčí plnění v jakémkoliv rozsahu, tak naopak nadstandardní péči (včetně mandátního zastoupení firmy).

Zvláštní nabídka: nabízíme provedení "kontroly nanečisto" - jako kdyby k Vám přijela kontrola z orgánu státní správy, důkladně Vám prohledala celý Váš provoz, našla nedostatky a udělila pokutu. ALE - u nás samozřejmě bez pokuty a navíc i s návrhy na řešení takových situací. Tento postup je velmi výhodný i u zavedených systémů, protože většinou identifikuje a následně odstraní i chyby které vzniknou v důsledku tzv. "provozní slepoty". Samozřejmostí je diskrétní přístup a písemná zpráva.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • zařazení produkovaných odpadů dle aktuálního katalogu odpadů
 • průběžné zpracovávání evidence odpadů vč. pravidelného hlášení pro příslušný orgán státní správy
 • ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů)
 • průběžná kontrola nakládání s odpady podle platné legislativy
 • výkon funkce odpadového hospodáře

 • VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 • zpracování veškerých podkladů požadovaných státní správou
 • vyřízení potřebných povolení, které legislativa ukládá (povolení nakládání s vodami apod.)
 • vedení požadovaných evidencí (závisí na množství spotřebovávané vody)
 • výkon funkce vodohospodáře
 • pravidelná kontrola nakládání s vodami podle platné legislativy

 • OCHRANA OVZDUŠÍ A KLIMATU
 • zajištění zpracování rozptylových studií
 • verifikace množství emisí skleníkových plynů
 • zpracování veškerých podkladů požadovaných státní správou
 • vedení požadovaných evidencí ( závisí na zdroji znečišťování ovzduší)
 • průběžná kontrola v oblasti ochrany ovzduší v rozsahu platné legislativy

 • CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
 • výkon autorizované osoby
 • pravidelné školení podle zákona
 • vedení evidence
 • průběžná kontrola nakládání s chemickými látkami podle platné legislativy

 • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
 • posuzování investičních projektů z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • zastupování klienta u orgánů státní správy

 • HLUK, VIBRACE, HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, RIZIKOVÉ ANALÝZY
 • zajištění zpracování, měření, výpočty, posouzení souladu s legislativními požadavky zdrojů hluku a vibrací
 • provádění výpočtů nutných pro zařazení podniku do kategorií podle zákona o prevenci závažných havárií
 • zpracování havarijních plánů podle zákona a jejich projednání s orgánem státní správy
 • zpracování rizikových analýz

 • SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
 • pomoc při zavádění systémů EMS, EMAS, ČSN EN ISO 14001 a 9001 a souvisejících norem
 • zpracování příručky, směrnic, instrukcí a provozních a havarijních řádů
 • IPPC
 • Technická i administrativní pomoc při vypracování žádosti o integrované povolení
 • zajištění všech dalších požadavků orgánů státní správy týkajících se procesu IPPC • V případě, že si vyberete zastupování ve všech oblastech zajistíme pro vás navíc i vstupní zhodnocení podniku a jeho chování ve vztahu k životnímu prostředí s cílem odhalit případné nedostatky, které by zakládaly orgánům státní správy možnost udělit pokutu.